วันที่ 17 ตุลาคม 2560 ผศ.ยุพดี สินมาก รองคณบดีฝ่ายวิชาการ อาจารย์จิรวัฒน์ รักการ รองคณบดีฝ่ายบริหาร และอาจารย์วีระนันต์ วิบูลย์อรรถ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการการพัฒนาและปรับปรุงรายวิชาหมวดศึกษาทั่วไป ครั้งที่ 2/2560 โดยท่าน ผศ.อัมพาพรรณ พงศ์ผลาดิสัย รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธานในการประชุมในครั้งนี้ จัดประชุม ณ ห้องประชุม 29101 ชั้น 1 อาคาร 29 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

Leave a Comment