วันที่ 2 ธันวาคม 2564 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิคม ลนขุนทด คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม พร้อมทั้ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เที่ยงธรรม สิทธิจันทเสน หัวหน้างานเทคโนโลยีสารสนเทศ และ ดร.สุชาติ ดุมนิล หัวหน้างานแผนยุทธศาสตร์ ร่วมประชุมประจำเดือนกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน และส่วนราชการตำบลเฉนียง เพื่อบริการวิชาการ สอบถามปัญหาความต้องการ ในการพัฒนาชุมชน ตำบลเฉนียง ณ ศูนย์พัฒนาตำบลเฉนียง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์

 

Leave a Comment