วันศุกร์ที่ 24 ธันวาคม 2564 เวลา 10.00 น.
ผศ.ดร.นิคม ลนขุนทด คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ผศ.ดร.ศุภชัย แก้วจันทร์ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ
ร่วมพูดคุยรับฟังการรายงานผลการดำเนินงานโครงการ “มหาวิทยาลัยสู่ตำบล” (srru2t) ที่อยู่ในความรับผิดชอบของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อตำบลและชุมชนต่อไป

Leave a Comment