วันที่ 25 พฤศจิกายน 2564 เวลา 18.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิคม ลนขุนทด คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม พร้อมทั้งคณาจารย์และบุคลากร คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรมศพ อาจารย์กำจัดภัย ดวงแขเพ็ญศิริกุล บิดาของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์อภิชากร ดวงแขเพ็ญศิริกุล รองอธิบดีฝ่ายพัฒนาองค์กร ณ ศาลาวรคุณพิพัฒน์ วัดสุจิตต์ธัมมาราม ตำบลนิคม อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์

Leave a Comment