ร้อยรักรวมใจ สานสายใยมุทิตา แด่ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมใจ อินทานนท์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและกิจการนักศึกษา เนื่องในกาลเกษียณอายุราชการ “การถอดบทเรียนแลกเปลี่ยนประสบการณ์ผู้เกษียณอายุราชการในฐานะข้าราชการแบบอย่าง” ของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ วันพุธที่ 14 กันยายน 2565 เวลา 17.30-22.00 น. ณ สวนป่ารีสอร์ท ต.นอกเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์

 

Leave a Comment