วันที่ 19 เมษายน 2561 อาจารย์นันทา สมเป็นปฏิบัติหน้าที่คณบดีคณะเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรได้เป็นประธานเปิดโครงการ “อบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนเอกสารประกอบการสอน/เอกสารคำสอน” โดยได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์บัญชา ชื่นจิต คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเป็นวิทยากรในการอบรมครั้งนี้

Leave a Comment