วันที่ 23 กันยายน 2565 เวลา 13.30 น.
ผศ.ดร.นิคม ลนขุนทด คณบดี นำคณาจารย์และบุคลากรเข้าร่วมประเพณีแซนโฎนตา วันกตัญญู บูชาบรรพบุรุษ ประจำปี 2565 เพื่อให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยได้ร่วมอนุรักษ์ สืบสาน เซ่นไหว้บรรพบุรุษตามขนบธรรมเนียมประเพณีชาวไทยเชื้อสายเขมร จัดขึ้น ณ ศาลปู่-ตา ประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

Leave a Comment