วันที่ 24 กันยายน 2565 ผศ.ดร.สุรเชษฐ์ วรศรี อาจารย์ ผู้รับผิดชอบU2T for BCG ตำบลกาเกาะ อ.เมือง จ.สุรินทร์ สังกัด คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้รับเลือกเป็นตำบลตัวแทนมหาวิทยาลับราชภัฏสุรินทร์ ในโครงการการติดตามการดำเนินงานของคณะกรรมการทำงาน U2T for BCG ฯ อีสานตอนล่าง ตอบข้อซักถาม นำเสนอ กิจกรรม การซักถามพูดคุยให้ข้อมูลตาม เช่น ปัญหาที่เกิดขึ้น ผลที่ได้รับ การเรียนออนไลน์ เป็นต้น ต่อคณะกรรมการจะมาเพื่อรับฟังและให้ข้อเสนอแนะ ประเด็นส่วนใหญ่อยู่ในแบบฟอร์ม สรุป ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคาร 41

Leave a Comment