วันที่ 30 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 น. – 12.00 น. บรรยากาศการสัมภาษณ์ ครั้งที่ 2 เพื่อเข้าร่วมโครงการ โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ (U2T for BCG)
สอบสัมภาษณ์ ณ อาคาร 36 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

Leave a Comment