วันที่ 12 พฤศจิกายน 2564
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิคม ลนขุนทด คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม พร้อมกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภชัย แก้วจันทร์ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาณุเมศวร์ สุขศรีศิริวัชร หัวหน้างานบริการการศึกษา, นายพงศกร เดชศิริ หัวหน้าสำนักงานคณบดี นายวัชระ แหวนเงิน หัวหน้างานศูนย์บริการวิชาการและเทคโนโลยี และนายภานุวัฒน์ ธรรมเจริญ หัวหน้างานวิจัยและนวัตกรรม ได้เดินทางเข้าไปศึกษาดูงาน ณ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เพื่อแลกเปลี่ยนแนวทางการบริหารบุคลากร นักศึกษา การจัดการเรียนการสอน แบบ Pre-degree,Non-degree,Credit bank, การทำหลักสูตรเตรียมวิศวกรรม หลักสูตรระยะสั้น,การสร้างเครือข่ายความร่วมมือ MOU กับมหาวิทยาลัย,โรงเรียน, หน่วยงานเอกชน และสถานประกอบการ เพื่อรองรับการฝึกสหกิจศึกษา/ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ, การเข้าทำงาน และการสนับสนุนเครื่องมือเครื่องจักร และเข้าเยี่ยมชม ศูนย์ปฏิบัติแต่ละสาขาวิชา และผลงานวิจัยและนวัตกรรม ด้านอุตสาหกรรมท้องถิ่น
ในครั้งนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.กันต์ อินทุวงศ์ คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ และคณะผู้บริหาร ประธานสาขาวิชา คณาจารย์ ได้ให้การต้อนรับดูแลเป็นอย่างดี ต้องขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้

Leave a Comment