3-7 เมษายน 2564 การใช้เครื่องจักร CNC พลาสม่า สำหรับงานโลหะแผ่น (Plasma Cutting Machine) ระยะเวลาการฝึก 30 ชั่วโมง แก่นักศึกษาศูนย์ฝึกอบรมและบริการวิชาการ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มรภ.สุรินทร์ ร่วมมือกับ พัฒนาฝีมือแรงงานสุรินทร์ จัดฝึกอบรมยกระดับฝีมือจากหลายสถาบันและประชาชนผู้สนใจทั่วไป ภายใต้โครงการเสริมสร้างสมรรถนะแรงงานด้านเทคโนโลยีรองรับการทำงานในศตวรรษที่ 21 ระหว่างวันที่ 3 – 7 เมษายน 2564 ณ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนานักศึกษา ผู้เข้าร่วมการฝึกอบรม ให้มีความรู้ความสามารถและทักษะฝีมือสูงขึ้น เป็นนักศึกษา เป็นบัณฑิต ที่มีมาตรฐานและคุณภาพ พร้อมสำหรับการก้าวเข้าสู่ตลาดแรงงาน และก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยีรองรับการทำงานในศตวรรษที่ 21

Leave a Comment