วันที่ 10 พฤศจิกายน 2565 เวลา 10.00 น.
สถาบันวิจัยและพัฒนา ร่วมกับ ธนาคารกรุงไทย เพื่อเปิดบัญชีทุนอุดหนุนการวิจัยของ นักวิจัย ที่ได้รับทุนวิจัย ววน. ประเภท Fundamental Fund ประจำปีงบประมาณ 2566 นำทีมโดยคณบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิคม ลนขุนทด และ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภชัย แก้วจันทร์ พร้อมด้วยอาจารย์นักวิจัยคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

Leave a Comment