หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต (ค.อ.บ. 4 ปี)
สาขาวิชาอุตสาหกรรมศิลป์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ จัดทำโครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาก่อนเข้าเรียนเพื่อพัฒนาสมรรถนะความเป็นครูมืออาชีพ ในวันที่ 19 มิถุนายน 2562

โพสต์โดย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ม.ราชภัฏสุรินทร์ เมื่อ วันพุธที่ 19 มิถุนายน 2019

Leave a Comment