ครงการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่อาชีพ ปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564
——————————————-
วันที่ 25 มีนาคม 2565 สโมสรนักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ดำเนินโครงการ…โดยได้รับเกียรติจาก
ผศ.สมบัติ สมัครสมาน รองคณบดีฝ่ายบริหาร รักษาราชการแทน คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เป็นประธานเปิด โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 นักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ โดยอบรมผ่านออนไลน์ zoom meeting และ on site

Leave a Comment