ในระหว่างวันที่ 17 -19 มีนาคม 2565
สโมสรนักศึกษา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ จัดกิจกรรมโครงการค่ายเยาวชนอนุรักษ์พลังงาน บริการวิชาการแก่ชุมชนและท้องถิ่น ประจำปีการศึกษา 2564
โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์สมใจ อินทานนท์ (รองคณบดีฝ่ายวิชาการและกิจการนักศึกษา ) อาจารย์ ดร.สุรเชษฐ์ วงศ์ชัยประทุม (ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน) อาจารย์เอกราช นาคนวน (อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต) พร้อมด้วยบุคลากร คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
🌱 ณ โรงเรียนประดู่แก้วประชาสรรค์ ต.ระเวียง อ.โนนนารายณ์ จ.สุรินทร์ 🌱

Leave a Comment