วันพุธที่ 9 มีนาคม 2565 เวลา 09.00 น.
หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมศิลป์ ได้จัดโครงการสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง การออกแบบและสร้างเครื่องผสมอาหารสัตว์จากวัสดุในชุมชน โดยมี ผศ.สมใจ อินทานนท์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและกิจการนักศึกษา เป็นประธานกล่าวเปิดงานในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมพระเทพวิทยาคม ชั้น 3 อาคาร 36 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

Leave a Comment