วันเสาร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2565
หลักสูตร 👍วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต และ 👍ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 📌สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้จัด
“โครงการสัมนาทางเทคโนโลยีอุตสาหกรรม”
เพื่อพัฒนางานวิจัยให้มีประสิทธิภาพและเป็นประโยชน์ต่อชุมชน ท้องถิ่น และสังคมสืบต่อไป โดยมี ผศ.ดร.นิคม ลนขุนทด คณบดี เป็นประธานการสัมนาทางเทคโนโลยีอุตสาหกรรมในครั้งนี้
ณ ห้องประชุมพระเทพวิทยาคม ชั้น 3 อาคาร 36

Leave a Comment