วันอังคารที่ 23 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00 น. พล.ต.เอกภาพ สุหร่าย เข้าพบ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิคม ลนขุนทด คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ณ ห้องคณบดี ชั้น 5 อาคาร 36 เพื่อหารือเตรียมความพร้อมประชุมรับฟังข้อมูล ข้อคิดเห็น ปัญหา และข้อเสนอแนะ จากกลุ่มวิสาหกิจผู้ปลูกไผ่ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในด้านวิชาการ การจัดทำโครงการงบประมาณ และด้านอื่น ๆ สำหรับการพัฒนาอุตสาหกรรมไม้ไผ่ ในวันที่ 7 ธันวาคม 2564 นี้..

Leave a Comment