อาจารย์จิรวัฒน์ รักการ ต้อนรับคณะกรรมการสัญจรจากสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อหารือแนวทางการแก้ปัญหาการใช้งานระบบเครื่อข่ายอินเตอร์เน็ต นำโดย อาจารย์ ดร.สมเกียรติ เพ็ชรมาก รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ในวันที่ 16 สิงหาคม 2561 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมพระเทพวิทยาคม ชั้น 3 อาคาร 36

Leave a Comment