อาจารย์วชิรพล แสนโซ้ง สาขาวิชาเครื่องกล
🎉🎉รับรางวัลชมเชย🎊🎊 ในการประกวด “โครงงานวิจัยและนวัตกรรมด้านอุตสาหกรรมและสิ่งแวดล้อมระดับอุดมศึกษา” ในชื่อ
📢 การควบคุมความชื้นสัมพัทธ์เพื่อลดการแพร่กระจายโคโรน่าไวรัส 2019 ภายในยานยนต์ 📢
เนื่องในงานราชภัฏบุรีรัมย์มหกรรมวิชาการและวัฒนธรรมนานาชาติ ครั้งที่ 5 (BRICC V) ได้รับเกียรติจาก อาจารย์วิสาข์ แฝงเวียง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวางผังแม่บทและภูมิทัศน์ ให้เกียรติเป็นประธานและกล่าวเปิดโครงการ ซึ่งในการประกวดครั้งนี้มีมหาวิทยาลัยส่งผลงานเข้าประกวดทั้งสิ้น 6 สถาบันการศึกษา จำนวน 9 ผลงาน ได้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ มหาวิทยาลัยราชมงคลอีสาน (ขอนแก่น) มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ และ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ และช่วงท้ายได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์วีระ เนตราทิพย์ คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ให้เกียรติมอบรางวัลและกล่าวปิดโครงการ โดยรางวัลชนะเลิศ ได้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้แก่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น

Leave a Comment