ในวันอังคารที่ 7 ธันวาคม 2564 เวลา 13.00 ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคาร 36 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิคม ลนขุนทด คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประธานการประชุม พล.ต.เอกภาพ สุหร่าย ผู้ประสานงานการประชุมหารือระหว่างคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ร่วมกับ กลุ่มวิสาหกิจไม้ไผ่จังหวัดสุรินทร์ หน่วยงานผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง จังหวัดสุรินทร์ ดังนี้
1. ผู้ทรงคุณวุฒิ ภายนอก
1.1 พล.ต.เอกภาพ สุหร่าย ผู้ประสานงาน
1.2 นายธีระศักดิ์ สมานิตย์ ประธานเครือข่ายรักษ์ป่า พัฒนาชีวิตด้วยเศรษฐกิจพอเพียง
1.3 นายประสงค์ สุภาสัย นายกคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จังหวัดสุรินทร์
1.4 อุตสาหกรรมจังหวัดสุรินทร์
1.5 เกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุรินทร์
1.6 เกษตรจังหวัดสุรินทร์
1.7 หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกร จังหวัด สุรินทร์
1.8 นายสมศักดิ์ พิมพ์แต้ม สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดสุรินทร์ (คสจ.)
1.9 คุณณชณฆ์ ตรงใจ เกษตรกรผู้ปลูกข้าวได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดข้าวขาวหอมมะลิประเทศไทย ปี 63 วิทยากร
ผู้ทรงคุณวุฒิจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
2.1 รศ.ดร.กฤษณ์ ปิ่นทอง
2.2 ดร.เฉลา สำราญดี
2.3 ดร.คุณภัทร ศรศิลป์
เกษตรกรผู้ปลูกไผ่ รวม 8 ท่าน
3.1 คุณศศิลักษณ์ คงจันทร์ ต.นอกเมือง อ.เมือง
3.2 คุณ ธวัช ศรีสะอาด ต.ปราสาททอง อ.เขวาสินรินทร์
3.3 พ.ต.ท.ภูเพชร ลีเลิศ อ.ปราสาท
3.4 คุณจิรภัทร อินทร์แจ้ง อ.เมือง
3.5 น.พ. สมคิด สุริยเลิศ
3.6 คุณบัว ต.จีกแดก อ.พนมดงรัก
3.7 นายเดือน คิดดีจริง เกษตรกรผู้ปลูกไผ่ อ.ปราสาท
3.8 นายอภิปัณณ์ ดีเร็ว ต.นาดี อ.เมือง

Leave a Comment