ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิคม ลนขุนทด คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐกานต์ พวงไพบูลย์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและบริหารงานบุคคล นำบุคลากรคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เข้าร่วมการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในระดับชาติ “การประชุมวิชาการระดับชาติทางด้สนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การประชุมวิชาการระดับชาติงานประจำสู่งานวิจัย ครั้งที่ 2 (the2 National Conference on Science and Technology, and Routine : NCST – R2R 2023)” ระหว่างวันที่ 17 – 18 พฤษภาคม 2566 ณ ห้องประชุมคณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยอุดรธานี

Leave a Comment