วันจันทร์ที่ 2 ตุลาคม 2560 เวลา 13.30 น. รองศาสตราจารย์บัญชา ชื่นจิต คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) ครั้งที่ 3/2560 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์กนก โตสุรัตน์ ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์เป็นประธาน

Leave a Comment