วันที่ 7 เมษายน 2562 เวลา 10.00น.
รองศาสตราจารย์ ดร.พงษ์ชาญ ณ ลำปาง
รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน วิจัย และวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ เข้าร่วมพิธีเปิดงาน “มหกรรมวิจัยแห่งชาติ 2562 (Thailand Research Expo 2019)” ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ และให้เกียรติเยี่ยมชมบูทนิทรรศการ โดยสถาบันวิจัยและพัฒนา พร้อมถ่ายภาพร่วมกับนักวิจัย บุคลากร ครั้งนี้สถาบันวิจัยและพัฒนาได้นำงานวิจัยมานำเสนอในส่วนของภาคนิทรรศการ งานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อตอบโจทย์การสร้างวิสาหกิจเริ่มต้น วิสาหกิจชุมชน วิสาหกิจขนาดกลางและชนาดย่อม (SME) ในหัวข้อ”การบูรณาการภูมิปัญญาท้องถิ่นเกร่ยวกับสมุนไพรช้างในจังหวัดสุรินทร์ สู่นวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี”ซึ่งเป็นงานวิจัยของอาจารย์ ดร.ศุภชัย แก้วจันทร์ อาจารย์ภาคสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
ซึ่งงานมีในวันที่ 7-10 เมษายน 2562
ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ

 

โพสต์โดย สถาบันวิจัยและพัฒนา ม.ราชภัฏสุรินทร์ เมื่อ วันอาทิตย์ที่ 7 เมษายน 2019

 

 

Leave a Comment