ข่าว 1572

เรื่อง  การปรับเปลี่ยนโครงสร้าง หน้าที่ อำนาจ และชื่อสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

ด้วยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) แจ้งเปลี่ยนชื่อหน่วยงาน จากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) เป็น สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) จึงแจ้งมาเพื่อการประชาสัมพันธ์ให้หน่วยงานรับทราบ

ดาวน์เอกสารได้ที่นี้

Leave a Comment