ข่าว 0959

เรื่อง ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์โครงการเรือเยาวชนเอเชียอาคเนย์ ประจำปี 2562

ด้วยกรมกิจการเด็กและเยาวชน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์โครงการเรือเยาวชนเอเชียอาคเนย์ ประจำปี 2562 กำหนดรับสมัครบุคคล อายุระหว่าง 18-25 ปี โดยเปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 8 มีนาคม – 29 มีนาคม 2562 หรือสามารถดาวโหลดข้อมูลได้ที่ www.dcy.go.th

 

ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี้

Leave a Comment