เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประกาศรับสมัครนิสิตนักศึกษาปริญญาตรี หลายตำแหน่ง

ด้วยบริษัท แหลมทองสหการ จำกัด ขอประชาสัมพันธ์และขอความอนุเคราะห์ประกาศรับสมัครนิสิตนักศึกษาปริญญาตรี หลายตำแหน่งที่จบใหม่ ในหลายอัตรา อาทิ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาครุศาสตร์และศิลปะศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร และสาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

 

 

 

Leave a Comment