ประชาสัมพันธ์ 2169

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรมหลักสูตรระยะสั้น

ด้วยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ได้จัดอบรมหลักสูตรระยะสั้น จำนวน 6 หลักสูตร ให้แก่ครู นักเรียน บุคลากร และผู้สนใจทั่วไป สามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โทร. โทร 0-2890-1801-8 ต่อ 2141-2

ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี้

Leave a Comment