เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การจัดงานรำบวงสรวงพระยาสุรินทร์ภักดีศรีณรงค์จางวาง ประจำปี 2562

ด้วยสำนักงานเทศบาลเมืองสุรินทร์ ร่วมกับจังหวัดสุรินทร์ กำหนดจัดงานรำบวงสรวงพระยาสุรินทรภักดีศรีณรงค์จางวาง ในวันที่ 11 เมษายน 2562 ของทุกปี จึงขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมกิจกรรมรำบวงสรวง             พระยาสุรินทร์ภักดีศรีณรงค์จางวาง ประจำปี 2562 เพื่อรำลึกถึงคุณงามความดีของเจ้าเมืองสุรินทร์คนแรก คือพระยาสุรินทร์ภักดีศรีณรงค์จางวาง เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ประเพณี และสืบสานศิลปวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามของท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป

 

ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี้

Leave a Comment