เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการและจัดส่งผู้เข้าอบรม

ด้วยสำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการและจัดส่งผู้เข้าอบรม โครงการอบรมหลักสูตร “การกำหนดราคากลางพัสดุและแนวทางปฏิบัติการกำหนดราคากลางงานก่อสร้างและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560” ระหว่างวันที่ 8-10 มีนาคม 2562 ณ โรงแรมวีวิช อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น สามารถสอบถามรายละเอียดโครงการได้ที่ www.uniquestmsu.msu.ac.th

ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี้

 

Leave a Comment