ข่าว 0861

เรื่อง ขอส่งประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เกี่ยวกับการรับสมัครเข้าศึกษาระดับปริญญาโท ในภาคปกติ

ด้วยสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการรับสมัครเข้าศึกษาระดับปริญญาโท ในภาคปกติ เพื่อแจ้งประกาศให้บุคลากรทราบโดยทั่วกัน

 

 

ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี้

Leave a Comment