เรื่อง ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “IDP+IS: พัฒนาสมรรถนะบุคลากรด้วยการจัดทำตัวชี้วัดระดับบุคคล (Individual Scorecard: IS) และการจัดทำแผนพัฒนารายบุคคล (Individual Development Plan: IDP)” ปีงบประมาณ 2562 รุ่นที่ 3

ด้วยศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยดุสิต จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “IDP+IS: พัฒนาสมรรถนะบุคลากรด้วยการจัดทำตัวชี้วัดระดับบุคคล (Individual Scorecard: IS) และการจัดทำแผนพัฒนารายบุคคล (Individual Development Plan: IDP)” ปีงบประมาณ 2562 รุ่นที่ 3 ในวันที่ 29 มีนาคม 2562 ณ อาคาร ดร.ศิโรจน์ ผลพันธ์ ด้วยศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยดุสิต เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ของงานและสมรรถนะของบุคลากรให้บรรลุเป้าหมายขององค์กร

 

 

ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี้

Leave a Comment