ข่าว 1556

เรื่อง ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าฝึกอบรม

ด้วยสมาคมส่งเสริมการวิจัย จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนานักวิจัย ดังนี้

  1. การวิจัยเชิงปฏิบัติการการวิจัยเชิงคุณภาพ วันที่ 19-21 มิถุนายน 2562
  2. วิธีการวิจัยทางสังคมศาสตร์แบบผสม (MIXED METHOD) วันที่ 27-28 มิถุนายน 2562

จึงขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม และสมัครเข้ารับการอบรมที่เว็บไซต์ www.rpa.or.th หรือโทรศัพท์ 02-579-1336 มือถือ 081-3033-127,081-869-2370

ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี้

Leave a Comment