ข่าว 1763

เรื่อง ขอเรียนเชิญบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมอบรมหลักสูตรพัฒนาบุคลากร

ด้วยคณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ จัดอบรมหลักสูตรพัฒนาบุคลากรจำนวน 6 หลักสูตร เพื่อให้บุคลากรได้รับความรู้ ความคิดใหม่ๆ  และทัศนคติที่ดีต่อการปฏิบัติงาน โดยสามารถดูรายละเอียดฉบับเต็มและสมัครได้ที่ www.ecba.tsu.ac.th โทรศัพท์ 074-317618 ต่อ 1815

ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี้

Leave a Comment