ประชาสัมพันธ์ 2593

เรื่อง ประชาสัมพันธ์เชิญชวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือหน่วยงานอื่น เข้าศึกษาดูงานเกี่ยวกับหลักการปกครองระบอบประชาธิปไตยและการเลือกตั้ง ณ ศูนย์ศึกษาประชาธิปไตย

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ได้จัดตั้งศูนย์ศึกษาประชาธิปไตย เพื่อให้เป็นสถานที่ศึกษาเรียนรู้หลักการและกระบวนการพื้นฐานของการปกครองระบอบประชาธิปไตยและการเลือกตั้ง ผู้สนใจเข้าศึกษาดูงานเกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยและการเลือกตั้ง ณ ศูนย์ศึกษาประชาธิปไตย ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 1 ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร ในวันและเวลาราชการ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทรศัพท์ 0-2141-8958-61

ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี้

Leave a Comment