ข่าว 0871.1

เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็งและโลหิตวิทยาซึ่งจำเป็นต้องใช้ยาที่มีค่าใช้จ่ายสูง (เพิ่มเติม)

ด้วยกรมบัญชีกลาง แจ้งกำหนดหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็งและโลหิตวิทยาซึ่งจำเป็นต้องใช้ยาที่มีค่าใช้จ่ายสูง (เพิ่มเติม) เพื่อแจ้งให้ผู้มีสิทธิและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องรับทราบและถือปฏิบัติ

 

ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี้

Leave a Comment