เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 

ด้วยคณะบุคคลปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ส่งประกาศคณะกรรมการสรรหากรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ที่ 1/2562 เพื่อแจ้งข้อมูลหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ พร้อมแนบปฏิทินการดำเนินงานของคณะกรรมการสรรหากรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ และแบบฟอร์มประวัติผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

 

 

 

ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี้

Leave a Comment