วันที่ 10 มีนาคม 2566 ผศ.ดร.ศุภชัย แก้วจันทร์ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ เข้าร่วมเวทีการนำเสนอโครงการย่อย (Proposal) โครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ประจำปี 2566 และให้กำลังใจ “ทีม Techcom Takecare ชมรมผู้สูงอายุตำบลทุ่งมน (โคมไฟประดับบ้าน)” ผู้รับผิดชอบโครงการ รศ.ดร.ยุพดี สินมาก พร้อมอาจารย์ที่ปรึกษา และนักศึกษา สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ซึ่งโดยสถาบันวิจัยและพัฒนา
ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ฉลอง สุขทอง อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการฯ พร้อมด้วย คุณณัฐวุฒิ ธรรมตานนท์ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจผู้ประกอบการรายย่อยและองค์กรชุมชน, คุณศราวุธ วัดเวียงคำ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายพัฒนาธุรกิจผู้ประกอบการรายย่อยและองค์กรชุมชน, คุณประทีป ศรีแก้ว ชอข.หน่วยประเมินราคาและพิธีการสินเชื่อ, คุณโกเศียร นนทวี ชอภ.12 หน่วยพัฒนาสังคมและชุมชน คณาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ทีมส่วนพัฒนาลูกค้าองค์กรชุมชน ร่วมรับฟังและเป็นกรรมการพิจารณาการนำเสนอ ให้คำแนะนำและข้อเสนอแนะ ในรูปแบบออนไลน์ ผ่านระบบ Zoom Meeting โดยมีทีมนักศึกษาเข้าร่วมนำเสนอ จำนวน 5 ทีม ด้วยกัน
ภาพและข้อมูล : สถาบันวิจัยและพัฒนา
 
 
 
 
 

Leave a Comment