1 เมษายน 2564 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จัดโครงการการถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิตปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสู่การนำไปใช้ในพื้นที่บ้านไทร ต.บ้านไทร อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ ภายใต้โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ระยะ 20 ปี ปีงบประมาณ 2564 กิจกรรม การถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิตปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพจากมูลสัตว์และวัชพืช ในวันที่ 1 -3 เมษายน 2564 ณ ต.บ้านไทร อ.ปราสาท จ.สุรินทร์

ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่นี้

Leave a Comment