4-6 เมษายน 2564 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จัดโครงการการถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิตปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสู่การนำไปใช้ในพื้นที่บ้านไทร ต.บ้านไทร อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ ภายใต้โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ระยะ 20 ปี ปีงบประมาณ 2564 กิจกรรม การถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิตปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ด ซึ่งได้รับเกียรติจากท่านกำนันตำบลบ้านไทร และท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไทร อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ ร่วมกล่าวขอคุณคณะฯ และรับวัสดุเเพื่อใช้ในการดำเนินการผลิตปุ๋ยต่อไป จัดในวันที่ 4-6 เมษายน 2564 ณ ต.บ้านไทร อ.ปราสาท จ.สุรินทร์

 

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

Leave a Comment