วันที่ 28 มีนาคม 2564 เวลา 13.00 น. ณ บ้านโพธิ์กอง ม.3 ต.เชื้อเพลิง อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ ผศ.กนก โตสุรัตน์ ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ พร้อมด้วย รศ.บัญชา ชื่นจิต คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ร่วมเป็นเกียรติในโครงการการถ่ายทอดเทคโนโลยีงานวิจัยด้วยเครื่องผลิตเส้นไหมทอมือสู่การนำไปใช้ประโยชน์ในพื้นที่ และการแปรรูปผลิตภัณฑ์ไหมเพื่อเสริมสร้างอาชีพของชุมชน ภายใต้โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นตามพระราโชบาย ระยะ 20 ปี โดยสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ นำโดย อาจารย์ ดร.ศุภชัย แก้วจันทร์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต ในฐานะหัวหน้าโครงการฯ และทีมวิทยากร ประกอบด้วย นายวัชระ แหวนเงิน นักวิชาการศึกษา ผศ.ดร.ภาณุเมศวร์ สุขศรีศิริวัชร อาจารย์ประจำสาขาวิชาเครื่องกล นายภานุวัฒน์ ธรรมเจริญ เจ้าหน้าที่วิจัย และนางวินัย เครือจันทร์ วิทยากรชุมชน ได้ลงพื้นที่บ้านโพธิ์กอง ต.เชื้อเพลิง จ.สุรินทร์ ซึ่งเป็นกลุ่มผู้ปลูกหม่อนเลี้ยงไหมและทอผ้าไหม เพื่อนำนวัตกรรมจากการวิจัยเข้าไปสร้างประโยชน์ให้แก่ชุมชน ด้วยรูปแบบการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ด้านการพัฒนาศักยภาพกลุ่มและการดูแลรักษาเครื่องมือ ในการนี้มีพิธีมอบเครื่องผลิตเส้นไหมทอมือพลังงานแสงอาทิตย์ซึ่งผลิตโดยสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตและสาขาวิชาเครื่องกล มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ แก่บ้านโพธิ์กองและตำบลเชื้อเพลิง เพื่อใช้เพิ่มประสิทธิภาพและย่นระยะเวลาในการผลิตเส้นไหมต่อไป

Leave a Comment