คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ร่วมกับ โรงเรียนสังขะจังหวัดสุรินทร์ ได้จัดโครงการการบริการวิชาการด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสู่ชุมชน ในหัวข้อการใช้โปรแกรม Illustrator เบื้องต้น และ การอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนรู้บูรณาการ STEM Education ระหว่างวันที่ 28-29 กรกฎาคม 2560 ณ โรงเรียนสังขะ จังหวัดสุรินทร์ โดยมี รองศาสตราจารย์ บัญชา ชื่นจิต คณะบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เป็นประธานกล่าวเปิดงาน และมีผู้อำนวยการโรงเรียนสังขะ นายสุนทร พลศรี ร่วมมอบของที่ระลึกในครั้งนี้ด้วย

 

Leave a Comment