ระหว่างวันที่ 12 – 21  มิถุนายน 2560 ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  ได้จัดโครงการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรสาขาวิชา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อตรวจติดตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรสาขาวิชา ประเมินผลการดำเนินงานของหลักสูตรสาขาวิชา ตามเกณฑ์การประเมินองค์ประกอบคุณภาพการประกันคุณภาพการศึกษา รายงานผลการตรวจติดตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของหลักสูตรสาขาวิชาต่อคณะกรรมการบริหารงานประกันคุณภาพการศึกษา คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย สภามหาวิทยาลัย  สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและหน่วยงานภายนอกอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง และเพื่อให้หน่วยงานระดับหลักสูตรสาขาวิชา มีโอกาสรับทราบแนวทางปรับปรุง  พัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายใน จากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จัดขึ้น ณ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

 

Leave a Comment