ระหว่างวันที่ 16 -17 กรกฎาคม 2560 ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้จัดโครงการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2559 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อตรวจติดตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ ประเมินผลการดำเนินงานของคณะ ตามเกณฑ์การประเมินองค์ประกอบคุณภาพการประกันคุณภาพการศึกษา รายงานผลการตรวจติดตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของคณะต่อคณะกรรมการบริหารงานประกันคุณภาพการศึกษา คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย สภามหาวิทยาลัย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและหน่วยงานภายนอกอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง และเพื่อให้หน่วยงานระดับคณะมีโอกาสรับทราบแนวทางปรับปรุง พัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายใน จากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จัดขึ้น ณ ห้องประชุมพระเทพวิทยาคม ชั้น 3 อาคาร 36

Leave a Comment