โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ทำบุญเลี้ยงพระถวายเพล สานสัมพันธ์คณาจารย์เจ้าหน้าที่และนักศึกษา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประจำปี 2566 ในวันศุกร์ที่ 6 มกราคม 2566 ณ ห้องประชุมพระเทพวิทยาคม ชั้น 3 อาคาร 36

 

Leave a Comment