รองศาสตราจารย์บัญชา ชื่นจิต คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ พร้อมรองคณบดีฝ่ายวิชาการ และ บุคลากร เข้าร่วม โครงการพัฒนาและยกระดับด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
วันอังคารที่ ๑๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

https://www.facebook.com/indussrru/photos/pcb.2247888105249330/2247887661916041/?type=3&theater

Leave a Comment