📢วันที่ 25 – 27 มีนาคม 2564 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
จัด โครงการยกระดับสมุนไพรพื้นถิ่นสุรินทร์เพื่อการพัฒนาสิ่งแวดล้อมและเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม ณ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมน อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์
นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สุพัตรา วะยะลุน อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ในฐานะหัวหน้าโครงการฯ และทีมวิทยากร
กิจกรรม
✨1.อบรมเชิงปฏิบัติการ การรู้จักชนิด ประโยชน์ของสมุนไพรพื้นถิ่น
✨2.ความเชื่อมโยงระหว่าง สิ่งแวดล้อม ภูมิปัญญาการใช้สมุนไพรพื้นถิ่นกับวิถีชีวิต เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมของคนในชุมชน
✨3.ระดมความคิดเห็นของชุมชนเพื่อนำเสนอภูมิปัญญาที่โดดเด่นด้านสมุนไพรที่สอดคล้องกับวิถีชีวิต สิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม เพื่อนำไปสู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้านสมุนไพร
✨4. ตรวจเยี่ยมสมาชิกและสำรวจสมุนไพรในพื้นที่ของสมาชิกเครือข่าย
ขอขอบคุณความร่วมมือจาก
🙏1.ศูนย์รวบรวมและจำหน่ายสมุนไพรไทย
🙏2.ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจชุมชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
🙏3.คณาจารย์จากสาขาวิชาชีววิทยา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
🙏4.นักวิชาการด้านการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น
🙏5.องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมน
🙏6.วัดสะเดารัตนาราม

Leave a Comment