คณาจารย์และบุคลากร คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้เข้าร่วม โครงการวิจัยเพื่อสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของประเทศ ระหว่างวันที่ 22 – 23 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องประชุมฝึกประสบการณ์วิชาชีพล้านช้าง มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

 

 

Leave a Comment