วันที่ 7 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00 น. ณ สำนักนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ อาจารย์อิสรภาพ เอ็นดู รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา นำบุคลากรและนักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเข้าร่วม “โครงการสัปดาห์ห้องสมุด ประจำปี 2561 โดยได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์กนก โตสุรัตน์ ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ เป็นประธานเปิดงาน เพื่อเป็นการส่งเสริมและสร้างนิสัยรักการอ่านแก่นักศึกษา ประชาสัมพันธ์ทรัพยากรสารสนเทศประเภทต่าง ๆ รวมทั้งการให้บริการของห้องสมุดให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง ส่งเสริมนักศึกษาให้กล้าแสดงออกในการเข้าร่วมกิจกรรมและการแข่งขันทางวิชาการ และส่งเสริมทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากแหล่งเรียนรู้ที่สำคัญคือห้องสมุด

 

Leave a Comment