โครงการสัมนาทางเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ระดับปริญญาโท ปริญญาเอก (on site และ online) วันเสาร์ที่ 18 มีนาคม 2566 ณ ห้องประชุม 36210 ชั้น 2 อาคาร 36 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

Leave a Comment